ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY
RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY
MICHAŁ SAPUŃ

NR UPRAWNIEŃ 6374

Połączenie profesji Rzeczoznawcy Majątkowego i Pośrednika Nieruchomości z długoletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości, umożliwia szersze spojrzenie na zagadnienie szacowania wartości nieruchomości i bardziej krytyczną analizę dostępnych danych niezbędnych do prawidłowego wykonywania zleceń.

Realizujemy wyceny:

 • nieruchomości lokalowych (prawa własności do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego)
 • nieruchomości komercyjnych (biurowych, handlowych, magazynowych, usługowych),
 • nieruchomości przemysłowych,
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych,
 • nieruchomości rolnych i leśnych,
 • nieruchomości specjalnych (użyteczności publicznej, obiektów rekreacyjnych).

Wyceny dla potrzeb:

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy (kredytowych),
 • transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości, przemysłowych, dla celów ubezpieczeniowych,
 • ustalenia wartości nierchomości przekazywanych w trwały zarząd 
 • aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
 • wkładów niepieniężnych do spółek kapitałowych,
 • ustalenia stawki czynszu najmu lub dzierżawy,
 • pozostałych zgodnie z potrzebami zamawiającego.

Opracowania i ekspertyzy:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
 • studium wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Operaty szacunkowe sporządzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych, w szczególności zawartymi w: Ustawie o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości.

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również: RODO), informujemy, iż:

/administrator/ Administratorem Państwa danych osobowych jest Wrodom Bożena Sapun z siedzibą w we Wrocławiu ul Lubińska 30/30, 53-624 Wrocław, NIP 897-124-12-42 (zwana dalej „Wrodom Nieruchomości”)

/cel przetwarzania/ Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy dotyczącej wyceny nieruchomości, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO;

/odbiorcy danych/ Odbiorcą Państwa danych osobowych są osoby, podmioty uczestniczące w transakcjach dotyczących nieruchomości w tym instytucje finansowe jak banki czy doradcy finansowi. W tym celu Państwa dane są przetwarzane przez podmioty będące pracownikami i współpracownikami „Wrodom Nieruchomości” w zakresie niezbędnym do realizacji operatu szacunkowego. Nie planujemy przekazania Państwa danych osobowych poza terytorium EOG, jeśli pojawi się taka konieczność to wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy dotyczącej wyceny nieruchomości.

/serwer rzeczoznawcy/ Państwa dane osobowe są przekazane przez „Wrodom Nieruchomości” na serwer, znajdujący się na terenie Polski, zarządzanym rzez Galactica” Spółka Jawna Raatz i Wspólnicy z siedzibą przy ul. Fordońska 189, 85-739 Bydgoszcz,NIP 5542637995, REGON 340042630, KRS 0000235648

/okres/ Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do pełnego zrealizowania umowy dotyczącej  wyceny nieruchomości (np. konieczność wystawienia dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje, dochodzenia przez nas ewentualnych roszczeń wynikających z umowy o wykonanie operatu szacunkowego czy też tworzenia analiz na potrzeby wewnętrzne „Wrodom Nieruchomości), z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

/uprawnienia/ Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, np. drogą telefoniczną lub na adres email: wrodom@wrodom.pl

/skarga/ Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

/warunek wykonania umowy/ Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji warunkiem zawarcia umowy zlecenia wykonania operatu szacunkowego. Są Państwo zobowiązaniami do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy zlecenia wykonania operatu szacunkowego na skutek niemożność identyfikacji zleceniodawcy.